Studieanvisning: Affärsplanering för tillväxtföretag, 7,5hp höstterminen-24

Kursen Affärsplanering för tillväxtföretag är ett samarbete mellan entreprenörstävlingen Venture Cup, Chalmers, Handelshögskolan och Sahlgrenska Akademin. Venture Cups roll i kursen är att ansvara för innehållet i kursen genom föreläsare från näringslivet som ingår i Venture Cups nätverk. Alla föreläsare kommer således från näringslivet och föreläser inom sitt kompetensområde.

KURSENS SYFTE OCH MÅL

Kursens upplägg består av föreläsningar och utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagarna grundläggande förståelse för affärsplaneringens delar med tydlig förankring i kund och marknad. Upplägget är framtaget för att ge grundläggande kunskap i hur du går från affärsidé till genomtänkt företag. Kursens upplägg är tänkt att utveckla dina praktiska kunskaper i företagande men även i vad det innebär att vara entreprenör. Kursens mål är att öka intresset för entreprenörskap och skapa möjligheter till att aktivt driva en affärsidé mot ett företagsförverkligande, tydliggöra de olika delarna av en affärsplan och dess tillämpningar samt ge en klar bild över de olika moment som bör beaktas i en affärsplan.

KURSENS INNEHÅLL

Kursen består av 12 föreläsningar med tillhörande utbildningsmaterial och två
inlämningsuppgifter. Föreläsningarna syftar bland annat till att genom aktivt deltagande öka
kunskapen kring processen att skapa en affärsplan samt till att ge överblick och kunskap kring affärsplanering och skapandet av affärsplaner.

 

Följande områden kommer att behandlas under kursen (samtliga föreläsningar är på svenska):
Inspiration
Idégenerering
Från idé till handling (BMC)
Hållbart företagande (CSV & CSR)
Strategi och teamsammansättning
Patent och varumärkesskydd
Försäljning
Digital Marknadsföring
Break even budget
Presentationsteknik
Finansiering

EXAMINATION

I kursen ges enbart betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).

 

För att erhålla betyget godkänt skall ett pitch deck enligt Venture Cups standard + en handlingsplan lämnas in. Notera att båda inlämningarna ska vara godkända samt att studenten deltar på minst 10 av 12 av kursens föreläsningar. Vid en frånvaro som överstiger 20% ges möjlighet till komplettering av de föreläsningar du har missat, vid nästa tillfälle kursen ges.

Inlämningarna är uppdelade i två:
Inlämningsuppgift 1 – lämnas in under rubriken IDEA på den digitala tävlingsplattformen som Venture Cup tillhandahåller. Den faller in under samma kriterier som Venture Cups tävling STARTUP, önskar du att inte delta i tävlingsmomentet meddelas detta till utbildning@venturecup.se
Inlämningsuppgift 2 –  kommer att mailas till utbildning@venturecup.se (och ingår inte i tävlingen)

För godkänt betyg krävs:
-Närvaro vid minst 10 av 12  föreläsningar
-Inlämning av godkänt tävlingsbidrag till IDEA + inlämning av uppgift 2: handlingsplan, vid utsatt tidpunkt

FEEDBACK

Kursdeltagarnas inlämnade bidrag till Venture Cup bedöms genom skriftlig feedback av Venture Cups professionella nätverk samt community. Samtliga personer som är engagerade i Venture Cup har skrivit under ett sekretessavtal. Venture Cup community är öppet för alla och du bör därför tänka på vilka delar du väljer att visa i vilken del.

UTVÄRDERING

I samband med varje kurstillfälle och i slutet av terminen kommer en utvärdering att gå ut som vi vore väldigt tacksamma om ni kunde svara på. Den kommer att innehålla frågor om föreläsarna, innehåll och också vår kommunikation i syfte att utveckla och förbättra kursen.

 

Du hittar all nödvändig information om kursen på kurssidan.