Studieanvisning: Affärsplanering för tillväxtföretag, 7,5hp vårterminen-21

Kursen Affärsplanering för tillväxtföretag är ett samarbete mellan entreprenörstävlingen Venture Cup, Chalmers, Handelshögskolan och Sahlgrenska Akademin. Venture Cups roll i kursen är att ansvara för innehållet i kursen genom föreläsare från näringslivet som ingår i Venture Cups nätverk. Alla föreläsare kommer således från näringslivet och föreläser inom sitt kompetensområde.

Kursens syfte och mål

Kursens upplägg består av digitala föreläsningar och utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagarna grundläggande förståelse för affärsplaneringens delar med tydlig förankring i kund och marknad. Upplägget är framtaget för att ge grundläggande kunskap i hur du går från affärsidé till genomtänkt företag. Kursens upplägg är tänkt att utveckla dina praktiska kunskaper i företagande men även i vad det innebär att vara entreprenör. Kursens mål är att öka intresset för entreprenörskap och skapa möjligheter till att aktivt driva en affärsidé mot ett företagsförverkligande, tydliggöra de olika delarna av en affärsplan och dess tillämpningar samt ge en klar bild över de olika moment som bör beaktas i en affärsplan.

Kursens innehåll

Kursen består av cirka 12 föreläsningar med tillhörande utbildningsmaterial och två
inlämningsuppgifter. Föreläsningarna syftar bland annat till att genom aktivt deltagande öka
kunskapen kring processen att skapa en affärsplan samt till att ge överblick och kunskap kring affärsplanering och skapandet av affärsplaner.

Följande områden kommer att behandlas under kursen (samtliga föreläsningar är på svenska):
Idégenerering
Inspiration
Från idé till handling (BMC)
Hållbart företagande (CSV & CSR)
Strategi och teamsammansättning
Patent och varumärkesskydd
Försäljning
Digital Marknadsföring
Break even budget
Presentationsteknik
Finansiering

Examination

I kursen ges enbart betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).

För att erhålla betyget godkänt skall ett pitch deck enligt Venture Cups standard + en handlingsplan lämnas in. Dessa är uppdelade i två inlämningar där den första inlämningen lämnas in under rubriken STARTUP på den digitala tävlingsplattformen som Venture Cup tillhandahåller. Den faller in under samma kriterier som Venture Cups tävling STARTUP, önskar du att inte delta i tävlingsmomentet meddelas detta till Tilda Wissmar via mejl. Den andra inlämningsuppgiften kommer att mailas till Tilda Wissmar och notera att båda inlämningarna ska vara godkända samt att studenten deltar på minst 80% av kursens workshops. Vid en frånvaro som överstiger 20% ges möjlighet till komplettering av de föreläsningar du har missat, vid nästa tillfälle kursen ges.

För godkänt betyg krävs:
närvaro vid minst 80% av workshops
inlämning av godkänt pitch deck till STARTUP + inlämning av uppgift 2: handlingsplan, vid utsatt tidpunkt

Feedback

Kursdeltagarnas inlämnade bidrag till Venture Cup bedöms genom skriftlig feedback av Venture Cups professionella nätverk samt community. Samtliga personer som är engagerade i Venture Cup har skrivit under ett sekretessavtal. Venture Cup community är öppet för alla och du bör därför tänka på vilka delar du väljer att visa i vilken del.

Inlämningsuppgift 1

Deadline 30/3

Kursens inlämningsuppgifter följer Venture Cups tävlingsprocess som är framtagen för att hjälpa entreprenörer att gå från idé till ett genomtänkt affärskoncept. Då inlämningsuppgiften är baserad på Venture Cups process lämnar du in din inlämningsuppgift genom Venture Cups tävlingsverktyg. Förhoppningen är att du som valt kursen vill starta företag med din idé och du får som kursdeltagare tillgång till de tjänster som Venture Cup erbjuder i form av skriftlig feedback. Om du inte har en idé som du planerar att starta företag kring så rekommenderar vi dig att välja en idé för inlämningsuppgifterna som du kan tänka dig att starta i framtiden.

Betyg:
Du erhåller betyget G eller U på dina inlämningar. Vid U observera din feedback samt följ guiden inför nästkommande inlämning.

Du ska tydligt beskriva din affärsidé, vilket skall göras som ett pitch deck med 20. Information om hur du skapar ditt pitch deck samt vilka delar som bör finnas med hittar du i rullistan utbildning - pitch deck guide.

Formalia:
Inlämningarna skall vara skrivna på svenska eller engelska. Tänk på att du max får använda 1000 ord och 8 minuter rörligt material på plattformen samt 20 slides i ditt pitch deck. Förutom att beskriva affärsidén ska den också presenteras på ett professionellt sätt i text och design.

Fakta och antaganden:
De faktauppgifter som underbygger antaganden och beslut skall så långt som möjligt
vara externt validerade, vilket presenteras i avsnittet “referenser” om det inte framgår på aktuellt stycke/slide i pitchdecket.

Logik:
Resonera trovärdigt och övertygande kring frågor som t ex val av affärsmodell och
användande av data/faktauppgifter. Var kritisk och reflekterande med avseende på både
teoriers tillämplighet och källor till information.

Framställning:
Framställ affärsidén på ett tydligt och övertygande sätt. Inlämningen ska
innehålla en beskrivning av affärsidén men även en beskrivning av hur arbetet ska genomföras. Vid inlämning kan du välja vilka delar av din idé som ska vara dolda respektive synas. Tänk på att det är bra att ha en balans runt detta då du har chans att få mer feedback och därmed hjälp att ta din idé vidare om fler kan se din information.

Det är upp till dig/ditt team att själva avgöra vad som är viktigast att lyfta fram med er idé under respektive rubrik. För att försäkra dig om att bidraget uppfyller Venture Cups krav, läs även igenom reglerna innan du börjar skriva.

Inlämningsuppgift 2

Deadline 12/4 kl.12:00

Inlämning 2, Tillägg:
Tillägg innebär ett textdokument i pdf-format på som mailas in till Tilda.wissmar@venturecup.se senast den 12/4 klockan 12.00. I detta dokument förväntas du som läser affärsplanering för tillväxtföretag att lägga till referenser, antaganden och skriva en löpande text på 500 ord på en handlingsplan, hur du tar din idé till verklighet.

Formalia: Inlämningarna ska vara skrivna på svenska eller engelska. Ca 500 ord (antal ord gäller enbart tillägget).
Fakta och antaganden: De faktauppgifter som underbygger antaganden och beslut ska så långt som möjligt
vara externt validerade.
Logik: Resonera trovärdigt och övertygande kring frågor som till exempel val av affärsmodell och användande av data/faktauppgifter. Var kritisk och reflekterande med avseende på både
teoriers tillämplighet och källor till information.
Framställning: Framställ handlingsplanen på ett tydligt och övertygande sätt.

De områden som är obligatoriska att behandla är:
•Tidsplan
•Vision
•Finansiering
•Riskanalys
•Genomförandeplan

Tänk på att samtliga punkter ska förklaras konkret och ingående. Vissa punkter kan förekomma på andra slides i det inlämnade pitch decket, då ska dessa inte upprepas i tillägget.

Inlämningarna är obligatoriska och betygsgrundande. Det vill säga du får betyg (G eller U) på
inlämningarna och skriftlig feedback.

Utvärdering

I samband med varje kurstillfälle och i slutet av terminen kommer en utvärdering att gå ut som vi vore väldigt tacksamma om ni kunde svara på. Den kommer att innehålla frågor om föreläsarna, innehåll och också vår kommunikation i syfte att utveckla och förbättra kursen.

Du hittar all nödvändig information om kursen på kurssidan.

Varmt välkommen!

Frågor? Maila: tilda.wissmar@venturecup.se

without
http://www.venturecup.se/wp-content/themes/blake/
http://www.venturecup.se/sv/hem-2//
#FF8C2A
style1
scroll
Loading posts...
/www/w23180/www-root/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.venturecup.se/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off