Studieanvisning: Affärsplanering för tillväxtföretag, 7,5hp vårterminen

Kursens syfte och mål

Kursens upplägg består av fysiska workshops och utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagarna grundläggande förståelse för affärsplaneringens delar med tydlig förankring i kund och marknad. Upplägget är framtaget för att ge grundläggande kunskap i hur du går från affärsidé till genomtänkt företag. Kursens upplägg är tänkt att utveckla dina praktiska kunskaper i företagande men även i vad det innebär att vara entreprenör.

Kursens mål är att öka intresset för entreprenörskap och skapa möjligheter till att aktivt driva en affärsidé mot ett företagsförverkligande, tydliggöra de olika delarna av en affärsplan och dess tillämpningar samt ge en klar bild över de olika moment som bör beaktas i en affärsplan.

Kursens innehåll

Kursen består av runt 11 workshops med tillhörande utbildningsmaterial och en inlämningsuppgift. Workshoparna syftar bland annat till att genom aktivt deltagande öka kunskapen kring processen att skapa en affärsplan samt till att ge överblick och kunskap kring affärsplanering och skapandet av affärsplaner.

Följande områden kommer att behandlas under kursen (samtliga workshops är på svenska):
Idégenerering
Inspiration
Från idé till handling (BMC)
Hållbart företagande
Teamsammansättning
Patent och varumärkesskydd
Försäljning
Digital Marknadsföring
Break even
Presentationsteknik
Finansiering

Examination

I kursen ges enbart betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För att erhålla betyget godkänt skall inlämningsuppgiften i STARTUP vara godkänd samt att studenten deltar på minst 80% av kursens workshops. Vid en frånvaro som överstiger 20% ges möjlighet till komplettering av de workshops du har missat, vid nästa tillfälle kursen genomförs.

För godkänt betyg krävs:
Närvaro vid minst 80% av workshops
Inlämning av godkänt bidrag till STARTUP enligt kriterier och vid utsatt tidpunkt

Inlämning

Kursen Affärsplanering för tillväxtföretag är ett samarbete mellan entreprenörstävlingen Venture Cup, Chalmers, Handelshögskolan och Sahlgrenska Akademin. Venture Cups roll i kursen är att ansvara för innehållet i kursen genom föreläsare från näringslivet som ingår i Venture Cups nätverk. Alla föreläsare kommer således från näringslivet och föreläser inom sitt kompetensområde.

Kursens inlämningsuppgifter följer Venture Cups tävlingsprocess som är framtagen för att hjälpa entreprenörer att gå från idé till ett genomtänkt affärskoncept. Då inlämningsuppgiften är baserad på Venture Cups process lämnar du in din inlämningsuppgift genom Venture Cups tävlingsverktyg. Förhoppningen är att du som valt kursen vill starta företag med din idé och du får som kursdeltagare tillgång till de tjänster som Venture Cup erbjuder i form av coacher, kostnadsfria verktyg och skriftlig feedback. Om du inte har en idé som du planerar att starta företag kring så rekommenderar vi dig att välja en idé för inlämningsuppgifterna som du kan tänka dig att starta i framtiden.

Inlämning till STARTUP

Formalia
Inlämningarna skall vara skrivna på svenska eller engelska. Förutom att beskriva affärsidén ska den också presenteras den på ett professionellt sätt i text och design. Tänk på att du max får använda 2000 ord, 20 slides eller 10 minuter rörligt material.

Data
De faktauppgifter som underbygger antaganden och beslut skall så långt som möjligt vara externt validerade.

Logik
Resonera trovärdigt och övertygande kring frågor som t ex val av affärsmodell och användande av data/faktauppgifter. Var kritisk och reflekterande med avseende på både teoriers tillämplighet och källor till information.

Framställning
Framställ affärsidén på ett tydligt och övertygande sätt. Inlämningen ska innehålla en beskrivning av affärsidén men även en beskrivning av hur arbetet ska genomföras. Vid inlämning kan du välja vilka delar av din idé som ska vara dolda respektive synas. Tänk på att det är bra att ha en balans runt detta då du har chans att få mer feedback och därmed hjälp att ta din idé vidare om fler kan se din information. Det är upp till dig/ditt team att själva avgöra vad som är viktigast att lyfta fram med er idé under respektive rubrik. För att försäkra dig om att bidraget uppfyller Venture Cups krav, läs även igenomreglerna innan du börjar skriva.

Inlämning är obligatorisk och betygsgrundande. Det vill säga du får betyg (G eller U) på inlämningen och skriftlig feedback. Sista datum för inlämning 2/4 2019.

För vidare läsning om tävlingen:
http://www.venturecup.se/en/competitions/

Utvärdering
Kursen utvärderas elektroniskt av kursdeltagarna via en länk till Surveymonkey. Detta underlag används sedan för att utveckla och förbättra kursen. Kursdeltagarnas inlämnade bidrag till Venture Cup bedöms genom skriftlig feedback av Venture Cups professionella nätverk samt community. Samtliga personer som är engagerade i Venture Cup har skrivit under ett sekretessavtal. Venture Cup community är öppet för alla och du bör därför tänka på vilka delar du väljer att visa i vilken del.

Du hittar all nödvändig kursinformation på Venture Cups kurshemsida: http://www.venturecup.se/kurs/

Varmt välkommen!

Frågor? Maila: Josefine.oldenstedt@venturecup.se

without
http://www.venturecup.se/wp-content/themes/blake/
http://www.venturecup.se/sv/hem//
#FF8C2A
style1
scroll
Loading posts...
/www/w23180/www-root/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.venturecup.se/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off