Studieanvisning: Affärsplanering för tillväxtföretag, 7,5hp höstterminen-20

Kursen Affärsplanering för tillväxtföretag är ett samarbete mellan entreprenörstävlingen Venture Cup, Chalmers, Handelshögskolan och Sahlgrenska Akademin. Venture Cups roll i kursen är att ansvara för innehållet i kursen genom föreläsare från näringslivet som ingår i Venture Cups nätverk. Alla föreläsare kommer således från näringslivet och föreläser inom sitt kompetensområde.

Kursens syfte och mål

Kursens upplägg består av digitala workshops och utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagarna grundläggande förståelse för affärsplaneringens delar med tydlig förankring i kund och marknad. Upplägget är framtaget för att ge grundläggande kunskap i hur du går från affärsidé till genomtänkt företag samt tänkt att utveckla dina praktiska kunskaper i företagande men även i vad det innebär att vara entreprenör.

Kursens mål är att öka intresset för entreprenörskap och skapa möjligheter till att aktivt driva en affärsidé mot ett företagsförverkligande, tydliggöra de olika delarna av en affärsplan och dess tillämpningar samt ge en klar bild över de olika moment som bör beaktas i en affärsplan.

Kursens innehåll

Kursen består av cirka tolv workshops med tillhörande utbildningsmaterial och två
inlämningsuppgifter. Workshoparna syftar bland annat till att genom aktivt deltagande öka
kunskapen kring processen att skapa en affärsplan samt till att ge överblick och kunskap kring affärsplanering och skapandet av affärsplaner.

Läroplattform

Läroplattformen för kursen tillhandahålls av Easy Education. Det är en webbaserad plattform som erbjuder ett smart och interaktivt utbildningsmaterial. Där finner du bland annat den rekommenderade kursboken, material från samtliga föreläsningar och andra funktioner som kommer underlätta ditt arbete under kursens gång. Det kommer mer information om hur du loggar in och använder denna till den mailadress du angivit vid ansökan till kursen. Om du mot förmodan inte fått detta kontakta Josefine på: Josefine.oldenstedt@venturecup.se

Klicka här för att komma till läroplattformen

Följande områden kommer att behandlas under kursen (samtliga workshops är på svenska):
Idégenerering
Inspiration
Från idé till handling (BMC)
Hållbart företagande (CSV & CSR)
Strategi och teamsammansättning
Patent och varumärkesskydd
Försäljning
Digital Marknadsföring
Break even budget
Presentationsteknik
Finansiering

Examination

För att erhålla betyget godkänt skall samtliga (två) inlämningsuppgifter vara godkända samt att studenten deltar på minst 80 procent av workshops. Vid en frånvaro som överstiger 20 procent ges möjlighet till komplettering av de workshops du har missat, vid nästa tillfälle kursen genomförs.

För godkänt betyg krävs:
- Närvaro vid minst 80 procent av kurstillfällena som ges
- Inlämning av två godkända inlämningsuppgifter vid utsatt tidpunkt (1-3 personer i varje inlämningsmoment)

Feedback

Kursdeltagarnas inlämnade bidrag till Venture Cup bedöms genom skriftlig feedback av Venture Cups professionella nätverk samt community. Samtliga personer som är engagerade i Venture Cup har skrivit under ett sekretessavtal. Venture Cup community är öppet för alla och du bör därför tänka på vilka delar du väljer att visa i vilken del.

Inlämning

Kursens inlämningsuppgifter följer Venture Cups tävlingsprocess som är framtagen för att hjälpa entreprenörer att gå från idé till ett genomtänkt affärskoncept. Då inlämningsuppgiften är baserad på Venture Cups process lämnar du in din inlämningsuppgift genom Venture Cups tävlingsverktyg. Förhoppningen är att du som valt kursen vill starta företag med din idé och du får som kursdeltagare tillgång till de tjänster som Venture Cup erbjuder i form av skriftlig feedback. Om du inte har en idé som du planerar att starta företag kring så rekommenderar vi dig att välja en idé för inlämningsuppgifterna som du kan tänka dig att starta i framtiden.

Inlämning till IDEA

Formalia
Inlämningarna skall vara skrivna på svenska eller engelska. Tänk på att du max får använda 1000 ord, 3 bilder eller 60 sekunder rörligt material. Förutom att beskriva affärsidén ska den också presenteras den på ett professionellt sätt i text och design.

Inlämning är obligatorisk och betygsgrundande. Det vill säga du får betyg (G eller U) på inlämningen och skriftlig feedback. Sista datum för inlämning 5/11 2020.

Obs! Inlämning görs i tävlingsverktyget Ideahunt som du når genom att klicka på IDEA ikonen via länken: http://www.venturecup.se/sv/tavling/

Inlämning handlingsplan

Skapa en handlingsplan som beskriver hur du ska förverkliga din idé. Handlingsplanen ska grundas på de ämnen och delar som behandlats under kursens gång och behövs för att din idé ska bli ett tillväxtföretag.

Formalia
Inlämningarna ska vara skrivna på svenska eller engelska. Minimum 4000 ord och
max 7500 ord inkl bilagor.

Logik
Resonera trovärdigt och övertygande kring frågor som till exempel val av affärsmodell och användande av data/faktauppgifter. Var kritisk och reflekterande med avseende på både
teoriers tillämplighet och källor till information.

Framställning
Framställ handlingsplanen på ett tydligt och övertygande sätt.

Data
De faktauppgifter som underbygger antaganden och beslut ska så långt som möjligt
vara externt validerade.

Reflektera över en plan för validering av din idé
Vilka möjligheter finns med din affärsidé och hur skulle den kunna valideras? Exempel: Anna har en vision om att starta upp en juicebar. Hon har tänkt att öppna en restaurang och sälja juice som kostar 30 kr. Hon validerar sin affärsidé genom att delta på mässor där hon konstaterar att det finns en efterfrågan på juice och att kunderna är beredda att betala 30 kr.

Tänk på att samtliga punkter ska förklaras konkret och ingående.
•Tidsplan
•Vision
•Finansiering
•Riskanalys
•Genomförandeplan

Inlämning är obligatorisk och betygsgrundande. Det vill säga du får betyg (G eller U) på inlämningen och skriftlig feedback. Deadline är den 20 november och mailas in i pdf format till Josefine.oldenstedt@venturecup.se

Utvärdering

I samband med varje kurstillfälle och i slutet av terminen kommer en utvärdering att gå ut som vi vore väldigt tacksamma om ni kunde svara på. Den kommer att innehålla frågor om föreläsarna, innehåll och också vår kommunikation i syfte att utveckla och förbättra kursen.

Du hittar all nödvändig kursinformation på Venture Cups kurshemsida: http://www.venturecup.se/kurs/

Varmt välkommen!

Frågor? Maila: Josefine.oldenstedt@venturecup.se

without
http://www.venturecup.se/wp-content/themes/blake/
http://www.venturecup.se/sv/hem//
#FF8C2A
style1
scroll
Loading posts...
/www/w23180/www-root/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.venturecup.se/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off